ABDULKERİM ABDULKADİROĞLU

(1944-2006)

Kastamonu Cumhuriyet İlkokulu 1955-56 (4 yılda)

Kastamonu Abdurrahman Paşa Lisesi 1961-62

Ankara Ü. İlâhiyat Fakültesi 1965-66

Devlet Lisans Okulu (İngilizce) 1975-76

Doktora (Türk-İslâm Edebiyatı) 10.04.1979

Doçentlik Kasım 1988

Profesörlük 15.01.l995

Üniversite dışında doktoramı tamamlamış biri olarak 1982 yılında yardımcı doçentliğe atandım. Yaklaşık yirmi yıldır öğretim üyesiyim. Göreve devam ederken Kasım l988’ de doçent, Ocak l995’ de profesörlüğe yükseldim. Bölüm başkan yardımcılığı, iki defa ana bilim dalı başkanlığı ,iki defa da bölüm başkanlığı gibi idarî görevlerde bulundum,. Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün açılmasından bu yana yüksek lisans ve doktora dersleri vermekteyim. Çok sayıda tez danışmanlığı yaptım ve lisans üstü jürileri ile doçentlik jürilerinde bulundum. 1989-l990 ders yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde lisans ve lisans üstü dersler verdim; iki adet yüksek lisans tezi danışmanlığı yaptım. 1994 –1995 yılında Kastamonu Eğitim Fakültesi’nde bir yıla yakın lisans dersleri verdim. 1981-1982 ders yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nde ders verdim.

YAYINLAR

Kitaplar:

Dinimi Öğreniyorum – I am Learning my Religion, İstanbul, 1984, 64 s.

Bursalı İsmail Beliğ, Gazi Ü. Yayını, Ankara, 1985, 202 s.

İsmail Beliğ / Nuhbetü’l Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr, I. Baskı, Gazi Ü. yayını, Ankara, 1985, LXIII+718+CXXIII s. ; 2. Baskı, Atatürk Kültür Merkezi yayını, Ankara, 1999, XXXVII+554+9 s.

Mehmed Âkif Ersoy’un Makaleleri, (Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak) Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, Ankara, 1987, XI+292 s.; 2.Baskı,aynı yer,Ankara, 1990, XI+292 s.

Beliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı yayını, Türk Büyükleri Dizisi 103, Ankara, 1988, X+120s.

Türk Kültürü Bibliyografyası, (Cemal Kurnaz ile ortak) Yıl I-XXVI, S. 1-300, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayını, 1989, XIII+414 s.

Halvetîlik’in Şa’bâniyye Kolu Şeyh Şa’bân-ı Velî ve Külliyesi, Kastamonu Şeyh Şa’bân-ı Velî Derneği Yayınları :3, Ankara, 1991, 200 s.

Mehmed Âkif Ersoy Hakkında Yazılanlar, (Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak). Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı Yayınları: 2 , İstanbul, 1991, 282 s.

Mehmed Âkif’in Kur’ân-ı Kerim’i Tefsiri, Mev’ıza ve Hutbeleri, (Nuran Abdulkadiroğlu ile ortak), Diyanet İşleri Başkanlığı yayını, Ankara, 1991, 231 s.; 2. Baskı, aynı yer, Ankara, 1992, 231 s.

Tanıdığım Kastamonu Delileri İçinde Bir Veli: Deli Eşref veya Hacı Eşref, Birinci Baskı, Ankara, Eylül 1991, 16 s.; 2.Baskı, Ekim 1991, 30 s.; 3. Baskı Bir 2000 Deli Velî Eşref adıyla, Ankara, 1994, 36 s.; 4.Baskı, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları kitabı içinde, Ankara, 1997, s.218-247.; 5.Baskı, Delilerin Velîsi Eşref adıyla Ankara, 2000, 40 s.

Dîvan, Süleyman Şâdî (Karslı), (Ömer Demirbağ ile ortak), Ankara,1993, 117 s.

Van Kütüğü, (Mehmet Yiğit ve Bekir Oğuzbaşaran ortaklığı ile yürütülen proje), Van/Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayını, Ankara, 1993, XII+951 s.+4 hrt.

Recâîzâde Ahmed Cevdet / Zînetü’l-Mecâlis (Meclislerin Süsü), Ankara, 1994, 53+XV s.

Güncel Yazılar, Makaleler Dizisi:1, Ankara, 1997, IX+615 s.

Kültürümüzden Esintiler, Makaleler Dizisi:2, Ankara, 1997, X+679 s.

Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Makaleler Dizisi: 3, Ankara, 1997, IX+371 s.

Dîvan/ Mustafa Rûmî Efendi (Şeyh-Geredeli), (Mustafa Tatçı ile ortak), Ankara, 1998, XIII+178 s.

Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân- (İsmail Beliğ Bursalı), Tıpkıbasım, Kaynak Eserler Serisi:I, Ankara, 1998, XXI+XLII+543 s.

Güncel Yazılar (2), Makaleler Dizisi:4, Ankara, 1998, VIII+179 s.

Kastamonu Jurnal Defteri (1252-1253/1836-1837), (İ.Hakkı Aksoyak ve N.Fazıl Duru ile ortak), Ankara Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yayını, 1998, XI+419+Tıpkı basım 123 s.

Recâîzâde Ahmed Cevdet/ Nevâdiru’l-Âsâr fi-Mutâla’ati’l-Eş’âr (Seçme Beyitler),(Mehmet Sarı ile ortak),Manzum Eserler Serisi:4, Ankara,1998, XVI+416 s.

Safranbolu Vakfiyyeleri, (Ülkü Ayan Özsoy ile ortak), Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Yayınları: 1, Ankara, 1998, 124+Ekler 42 s

Kırşehirli Ramazan Türk (Türk Ramazan) Bütün Şiirleri, (Ömer Özkan ile ortak), Ankara, 1999, VII+428 s.

Kurtuluş Yolu, (İ’tikad ve İbâdetlere Dair Dînî Bilgiler El Kitabı), Neşreden :Anıl Matbaası/ Necip Eranıl, Ankara, 1999, 63 s.

Safranbolu Meşhurları, (Ülkü Ayan Özsoy ile ortak), Ankara, 2000, 188 s.

Yozgat Meşhurları, (Feridun Hakan Özkan ile ortak), Ankara, 1994, 99 s.; İlâveli ve gözden geçirilmiş 2.Baskı, Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, Ankara, 2000, “Osmanlı Dönemi Yozgatlı Şeyhler, Bilim Adamları ve Şâirler” başlığı ile, s.23-78.

Güncel Yazılar (3), Makaleler Dizisi:5, Ankara, 2002, XI+291 s.

Ilgazlı Hacı Baba (Nakşbendî Şeyhi Ahmed Abduşoğlu),İstanbul,1995, 143. İlâveli 2.Baskı, Ankara 2004, XVI+149s.

Gaziantep Meşhurları, Ayla Güçlü ile ortak, Ankara 2004, VIII+204s.

Makaleler ve Güncel Konulu Yazılar

A .Türk Edebiyatı Tarihi ve Klasik Türk Edebiyatı Konulu Yazılar

“Türkçe Hikmetli Cümleler”, Diyanet Gazetesi, S.119, 15.6.1975, s.8-9.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s. 100-106.

“Hikmetli Cümleler”, Diyanet Gazetesi, S.134, 1.2.1976, s.9.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu,1997,s.107-110.

“Halîmî Çelebi” ,TDV / İslâm Ansiklopedisi, c.15, s.343-344.; aynı yazı daha sonra , Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s. 524-526..

“Seçme Sözler (Arapça’dan Tercüme)”,Diyanet Gazetesi, S.183, 15.2.1978, s.

“Sâkînâme-i Beliğ”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.I, S.1, Ankara, 1985, s.263-275.

“Fuzulî’nin Su Kasidesi’nden Bir Beytin Şerhi” G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.I, S.I, Ankara, 1985, s.309-314. aynı yazı Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.137, Mart 1985, s.21-22. daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.26-33.

“Sergüzeşt-nâme-i Fakîr Be-Azîmet-i Tokat”, Türk Kültürü Araştırmaları (Prof.İbrahim Kafesoğlu’nun Hatırasına Armağan Sayısı), Yıl XXIII/ 1-2, Ankara, 1985, s.75-91. aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.200-227.

“Şeriat Uleması İle Tarikat Meşâyıhı İhtilafı ve Tekke ve Zâviyelere Tayinler Hakkında İki Vesika” Ankara Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, c.XXVIII, Ankara, 1986, s.335-353 ; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.285-308.

“Edebiyatta Metodoloji Açısından Elyazmaları ve Nadir Eserler Üzerine Notlar I” G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.3, S.1, Ankara, 1988(1987), s.1-48; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.527-556.

“Bulgaristan ve Yunanistan İle İlgili Birer Belge” Türk Kültürü Aylık Dergisi, S.304, Ağustos 1988, s.476-479; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.314-318.

“Şehrengizler Üzerine Düşünceler ve Beliğ’in Bursa Şehrengizi”, Türk Kültürü Araştırmaları / Prof.Dr.Şerif Baştav’a Armağan, Ankara, 1988, s.129-167; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.228-284.

“İzler İçinde Mahir İz” Türk Kültürü Araştırmaları / Prof.Dr.İbrahim Yarkın’a Armağan, Ankara, 1988, s.31-49; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.587-603.

“Mehmed Âkif’in Nesirleri ve Tercümeleri” G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.2, S.I, Ankara 1989 (1986), s.205-225.

“Arapça Eğitimi-Öğretimi Konusuna Genel Bir Bakış ve Türkiye’de Arapça Eğitimi-Öğretimi Meselesi”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.3, S.1, Ankara 1989, s.139-145; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.579-586.

“Ahmet Mâhir Efendi –Ballıklızâde” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.2, İstanbul 1989, s.98; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.512-514.

“Ömer Fâzıl Aköz” Maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.2, İstanbul 1989, s.284-285; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.509-511.

“Mehmet Âkif Ersoy’un Bilinmeyen Bir Mektubu”, Türk Kültürü Aylık Dergisi, Yıl: XXIX, S.334 Şubat 1991, s.88-91 (24-27).; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.323-327.

“İlk Hilye Hattatı Ahmet Karahisârî mi?”, Milli Kültür, S.82, Mart 1991, s.48-52.; aynı yazı, Beldemiz (Afyonkarahisar), S.29, Ekim-Kasım-Aralık 1992, s.23-27.; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.663-679.

“Ermeni Katliâmını Sergileyen Bir Belge Daha…”, Türk Kültürü Aylık Dergisi, Yıl XXIX, S.339, Temmuz 1991, s.430-435.; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.328-335.

“Mahallî Değerler-Kastamonulu Üç Zatın Biyografisi, I-Akkaftan, II-Andelîbî, III-Ârif Mehmed Efendi”, İslâmî Edebiyat, S.14, Ekim-Kasım-Aralık 1991, s.31-33; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.491-500.

“Baldırzâde Mehmet Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Fasikül 36, Ekim 1991, s.8-9; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.515-518.

“Divan Şiirinde Aktüalite/ Memuriyet-Ticaret” Sosyal Bilimlerde Araştırma, S.4, Şubat 1992, s.6-7; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.55-61.

“Divan Şiirinde Aktüalite/ Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Beş Ramazaniyyesi” Elif, S.2, Şubat 1992, s.32-33; Devamı, S.3, Mart 1992, s.26-27; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.398-404.

“Mensur Şiir ve Sofuzâde’den Bir Örnek” İslâmî Edebiyat, S.16, Nisan-Mayıs-Haziran 1992, s.11-12; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.106-108.

“Divan Şiirinde Aktüalite/ Sofuzâde’nin Bilinmeyen Sel ve Zelzele Manzumeleri”, Sosyal Bilimlerde Araştırma, S.6, Nisan 1992, s.15-17; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.70-80.

“Divan Şiirinde Aktüalite/ Sofuzâde’nin İstanbul İçin Bir Müsebba’ı”, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.172, Yıl 15, Nisan 1992, s.13-14; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.62-69.

“Sofuzâde’nin Biri Münâcât Diğeri Medhiye Hz. Ali ve Hz. Hüseyin İçin Yazdığı Bilinmeyen İki Manzumesi” Kızılırmak Aylık Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, S.6, Yıl:1, Haziran 1992, s.8-9.; Aynı yazı, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.200, Ağustos 1994, s.78-79; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.79-84.

“Sofuzâde’nin Bilinmeyen Üç Iyd-ı Adhâ Manzumesi”, İslâmî Edebiyat, S.17, Temmuz-Ağustos-Eylül 1992, s.27-31; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.85-95.

“Reis-i Cumhur’a Suikast Konusunda Bilinmeyen Bir Manzume”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.67, Temmuz 1992, s.54-56; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.319-322.

“Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Sekiz Şarkısı”, İslâmî Edebiyat, S.18, Ekim-kasım-Aralık 1992, s.18-21; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.410-415.

“Divan Şiirinde Aktüalite/Milli Konular ve Sofuzâde’nin Bilinmeyen İki Manzumesi”, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.180, Yıl:15, Aralık 1992, s.4-5.; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.96-105.

“Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Biri Farsça Bilinmeyen On Altı Kıt’ası ve Nazmı”, İslâmî Edebiyat, S.19, Ocak-Şubat-Mart 1993, s.41-43; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.405-409.

“Divan Şiirinde Aktüalite/ Zâti’nin Kadir Gecesi Gazeli” İslâmî Edebiyat, S.20, Nisan-Mayıs-Haziran 1993, s.29-31; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.34-41.

“Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi ve On Üç Nazîresi-Yirmi İki Na’tı”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, S.7, Ankara 1993, s.53-90; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.354-379.

“Midhat Paşa Hakkında Hatıraya Dayalı İki Belge”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.80, Ağustos 1993, s.31-33; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.309-313.

“IV.Bölüm:Van Meşhurları/ A.1900 Doğumlulara Kadar”, Van Kütüğü, Ankara 1993, s.171-233.

“Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen On Muhammesi ve Altı Tahmisi”, Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, S.11, Erzurum 1993, s.243-267.; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.380-388.

“Beliğ’in Gül-i Sadberg’i (Manzum Yüz Hadis Tercümesi)”, İslâmî Edebiyat, S.22, Ekim-Kasım-Aralık 1993, s.121-151.; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.151-199.

“Sofuzâde Mehmed Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen Dokuz Müseddesi ve Bir Tesdîsi”, G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD) Yeni Dönem, S.2, Bahar 94, s.154-171; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.389-397.

“Misyonerliğin Başka Bir Görüntüsü mü?”, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.195, Mart 1994, s.14-16; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.257-265.

“Neden Yekpâre Acem Mülkü?”, Türk Kültürü Aylık Dergisi, S.378, Ekim 1994, s.593-596; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.19-25.

“Safranbolu Meşhurları / Tahir Akın Oğuz” Gündem Gazetesi (Safranbolu), 29.11.1996 günlü nüshası.

“Safranbolu Meşhurları / Turşucuzâde Hacı Ahmed Muhtar Efendi”, Gündem (Safranbolu), 10.12.1996 günlü nüshası.

“Güldeste-i Riyâz-ı İrfân”, TDV/İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1996, c.14, s.237-238.

“Mahalli Değerler /Safranbolu Meşhurları”, Gündem/Safranbolu, 22.11.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.584-585.

“Mustafa Sadık Vicdânî’nin Bayram Namazları” Risâlesi”, Yeni Şafak, 6-7-8 Şubat 1997 günlü nüshaları, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.208-221.

“Mustafa Sadık Vicdânî’nin Cum’a Namazı Risâlesi”, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.222-241.

“ Edebiyat Tarihimizin Bazı Meseleleri ve Latîfî’ye Yapılan İthamlar Konusunda Düşünceler”, Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları / Hasibe Mazıoğlu Armağanı II, Harvard, 1998, s.1-8. ; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.1-18.

“Divan Şiirinde Aktüalite/ Sofuzâde’nin On İki Manzumesi” Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.169, Yıl:15, s.14-17; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.42-54.

“Hulviyyât-ı Sultânî veya Şâhî”, Türk Kültürü Araştırmaları / Prof.Dr.Zeynep Korkmaz’a Armağan.; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.434-447.

“Ziya Paşa’nın Külliyâtı’nda Sofuzâde’nin Der-Kenar Notları”, Türk Kültürü S.412, Ağustos 1997, s.487-498; aynı yazı, İlmî Araştırmalar, İstanbul S.4, s.193-204; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.336-353.

“Vakıflarla Bağlantılı Divan Şairleri I.”, Vakıf ve Kültür, c.2, S.5, Yıl:2, Ağustos 1999, s.21-27. (Nilgün Açık ile ortak).

“Vakıflarla Bağlantılı Divan Şairleri II.”, Vakıf ve Kültür, c.2, S.6, Yıl:2, Aralık 1999, s.25-31. (Nilgün Açık ile ortak).

“Âkif Mevlidi yahut Kadınlar Mevlidi”, G.Ü.Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi / Dr.Himmet Biray Özel Sayısı, 1999, s.404-437.

“Osmanlı Dönemi Yozgatlı Âlimler, Şeyhler ve Şairler”, (F.Hakan Özkan ile ortak).Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı, Ankara,2000, 23-78.

“Bir Mensûbunun İfadesiyle İstanbul’da Tedrîs-i Ulûm”, Altınoluk, Aralık 2001, S.190, s.37-39.

“Tapu İşleriyle Uğraşan Divan Şairleri 1”, (Şevkiye Kazan ile ortak), Tapu ve Kadastro Dergisi, 2001, Yıl 13, Sayı 25, s.35-41.

“ Nedim’in Bir Beyiti Üzerine Düşünceler”, Türk Kültürü Aylık Dergi, Haziran 2001, S.458, s.360-363.

“ Ahmed Remzi Akyürek’in Ramazan Konulu Bilinmeyen İki Şiiri”, Altınoluk, Kasım 2003, S.213, s.18-19.

B . Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları

“Kastamonu’da Bir Evliya” (Hepkepirler Hakkında)”, Sur Dergisi, S.10, 15.12.1976, s.33-34.

“Kastamonu’da Medfûn Evliyadan Bazısı Hakkında Tarihî Bir Vesika II”, Sur Dergisi, S.11, 15.3.1977, s.15-26.; devamı, III, S.12, 15.2.1977, s.19-20.; devamı, IV, S.13, Nisan 1977, s.30.

“Atasözleri”, Diyanet Gazetesi, S.183, 15.9.1977, s…

“Atasözleri”, Diyanet Gazetesi, S.175, 15.10.1977, s.13

“Sıranâme”, Halk Kültürü Derleme-Araştırma Dergisi, S.4, İstanbul 1984, s.5-12. ; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.31-45.

“Ata sözlerimizle İlgili Bir Yazı Üzerine Düşünceler”, MİFAD / Türk Folklor Araştırmaları, Ankara,1984, s.1-15 ; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.94-113.

“Dinî Folklor veya Dinî-Manevî Halk İnançlarıyla İlgili Bir Sınıflandırma Denemesi I” MİFAD /Türk Folkloru Araştırmaları 1986/I, s.1-23. ; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.132-157.

“Abdulehad Nuri’nin Yunan Harbi Destanı” Türk Kültürü Aylık Dergisi, S.281, Eylül, 1986, s.565-579. aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.64-93.

“Bartın ve Çevresinde Dinî-Manevî Halk İnançları”, MİFAD / Türk Folklorundan Derlemeler 1987, s.1-21. aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.189-217.

“Kastamonu’da Medfûn Evliyâdan Bazısı Hakkında Yeni Bir Vesika” Türk Yurdu 8/1, Şubat 1987, s.38-42; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.331-348.

“Kara Haber”, Kültürü Derleme-Araştırma Dergisi, S.3-4, 1985, s.5-7; daha sonra, Milli Kültür, S.59, Aralık 1987, s.54-55; aynı yazı, Halk; Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.300-303.

“Yunus’un Deryası’nda”, Milli Kültür, S.80, Ocak 1991, s.39-45; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.1-25.

“Türk Folkloru Bir Uzman Hocasını Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu’nu Kaybetti” Türk Halk Kültürü Araştırmaları, Ankara, 1992, s.141-145; ; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.356-363.

“Meslek Pîrleri ve Testerecilerin Pîri” Milli Folklor, Bahar 13, 1992, s.4-6, aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.349-355.

“Kemâlî Baba ve Sofuzâde’nin Onun Bir Mısra’ını Terbî’i”, Milli Folklor, Yaz 14, 1992, s.14-15; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.26-30.

“Sofuzâde Mehmet Tevfik Efendi’nin Bilinmeyen On Beş Koşması”Türk Kültürü Araştırmaları / Prof.Dr.Şükrü Elçin’e Armağan, Yıl:XXIX/ 1-2, Ankara 1993, s.1-13; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.46-63.

“Kastamonu Cide İlçesi Mutfağı’ndan Örnekler”, Türk Halk Kültürü Araştırmaları 1995, Ankara, 1996, s.1-8.; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.288-299.

“Kırşehirli Şair Ramazan Türk ve Şiirleri”, Türk Kültürü, S.441, Ocak 2000, s.56-61. (Ömer Özkan ile ortak).

“ Gözgöz”, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2002 , Ankara 2002, c.9, s.47-50.

“Batı Karadeniz Mutfak Kültürü”, Yemek Kitabı, İstanbul, 2002, s.477-536.

“ Sakızlı Çörek”, Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar 2003 , Ankara, 2003, c.10, s.123-125.

C . Hâtıra Yazıları

“Hatıralarla İbrahim Hakkı Konyalı”, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.132, Ekim 1984, s.59-60. aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.604-607.

“Hocam Necati Lügal’in Hatırasına”, Milli Eğitim, S.85, Mayıs 1989, s.68-72; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.479-486.

“Osman Keskioğlu Hocamızın Hatırasına”, Diyanet Gazetesi, S.368, Ekim 1989, s.11¸ aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.487-491.

“Milli Kültür Bir Hayranını Prof.Dr.Âmil Çelebioğlu’nu Kaybetti”, Milli Kültür, S.76, Eylül 1990, s.99-105; devamı S.77 Ekim 1990, s.69.

“Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu’nun Hatırasına”, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.203, Eylül 1990, s.18-19. aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.608-614.

“Hattat Emrullah Efendi’nin Hatırasına”, Zaman Gazetesi, 26.10.1992 günlü nüshası, s.2-10; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.497-503.

“Ölümünün Kırkıncı Yılında Ömer Fazıl Aköz Hoca Efendi”, Zaman Gazetesi, 15.7.1992 günlü nüshası; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.492-496.

“Hatıralar İçinde Davulcunun Edebi”, Merhaba (Konya, 9.5.1995), s.2.; Erciyes, S.218, Şubat 1996, s.4-5.; Zaman, 9.2.1996 günlü nüsha, s.2; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.555-560.

“Mahir İz (1895-1974)”, Eğitim-Bilim ve Kültür Dergisi, Temmuz-Ağustos-Eylül 1995, s.4-12.

“Örnek Bir İnsan Mahir İz”, Yeni Şafak, 13.7.1995; devamı “Yılların İzi Mahir İz”, Yeni Şafak, 15.7.1995 günlü nüshaları; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.504-520.

“Nuran Şahinbaşı da Kaybettik”, Cemre, yıl:1, S.2, Nisan 1996, s.5.

“Dostlar da Ayrılıyor Bir Bir…”, Hacı Bektaş Velî Dergisi, S.4, Ağustos 1997, s.9-11; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.364-371.

“Âlimin Ölümü Âlemin Ölümü Gibidir”, Altınoluk, S.165, Kasım 1999, s.44-45. ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar (3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu,2002, s.229-232.

“Düşümdeki Mehmet Âkif İnan”, Yeni Şafak Gazetesi, 21.1.2000 günlü nüshası, ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 277-278.

“Hâfız Zekâî Sarsılmaz Hocaefendi’nin Hatırasına” Altınoluk, S.167, Ocak 2000, s.55-56. ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, Makaleler Dizisi:5, 2002, s.246-252.

“Hâtıralarımdaki Hocaefendiler” , Altınoluk Aylık Mecmua, Eylül 2000, S.175, s.233-245.

“ Bir Gönül Sultanı’nın Hâtırasına”, Yozgat Dîvânı / Özel Sayı, Yıl1, S.4, 2002, s. 36-38.

“Hüseyin Hilmi Işık Efendi’nin Hâtırasına”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 274-276.

“İ.Zekâî Sarsılmaz Hocaefendi’nin Hâtırasına (2) ”, Güncel Yazılar (3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 253-262.

“M.Es’ad Coşan Hocam’ın Hâtırasına”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 263-271.

“Ziya Taşkent’in Hâtırasına”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 272-273.

“Singer Müfettişi Mehmed Necati Gönül Efendi”, Singer 150 Yılın Anıları, İstanbul, Şubat 2003, s.68-69.

D . Tanıtma Yazıları

“Ansiklopedik Hadis Terimleri Sözlüğü”, Bilge, Yaz I, Temmuz 94, s.68.; aynı yazı daha sonra,Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.615-616.

Bibliyografya“Şiir ve Musikinin İzdivacı Yahut “Doruktan Doruğa Güfte Şâirleri”, Bilge, Kış/3, Ocak 1995, s.59-60; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.617-621.

Bibliyografya “Tıbb-ı Nebevî Ansiklopedisi” Bilge, Yaz/5, 1995, s.80-81; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.622-626.

“Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Yayınları Üzerine”, Bilge, Yenigün/4, 1995, s.54-56.; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.627-633.

“Müjgân Üçer’in iki Yeni Kitabı”, Bilge, Kış/7, 1995, s.15-17.; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.364-371.

“Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Kültür Yayınları Hakkında”, Erciyes, S.234, Haziran 1997, s.9.; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.642-646.

Bibliyografya “Divançe-i Seferî”, Türk Kültürü, S.415, Kasım 1997, s.690-691; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.156-159.

“ Daracık Düşlerden Geniş Ufuklara”, Türk Kültürü Aylık Dergi, Aralık 2000, Sayı 452, s.743-748.

“Kültür Bakanlığı’nın İki Âbidevî Yayını”, Bilge 30 (Güz 2001), s.50-52.

“ Yüzyılları Kucaklayan Bir İzdivaç”, Bilge, 34, (Güz / 2002), s.40-45.

“ Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetleri Vakfı’nın İki Mühim Yayını”, Bilge 35 (Kış 2002), s.63-65.

“Âşık Paşa / Garîb-nâme”, İlmî Araştırmalar , İstanbul 2002, Sayı 13, s.223- 225.

E . Kütüphanecilik ve Arşiv Yazıları

“Bibliyografya- Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde Tamamlanmış Olan Lisans ve Yüksek Lisans Tezleri 1”, G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.I, S.I, Ankara, 1985, s.315-320.

“Arşiv Meselemiz ve Bazı Teklifler” Türk Yurdu, S.16, Mayıs 1988, s.29-30; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.570-575.

“Bibliyografya- G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü ile G.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Tamamlanmış Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri”, Türk Kültürü Araştırmaları / Prof.Dr.İbrahim Yarkın’a Armağan, Ankara, 1988, s.167-176.

“Kastamonu Üzerine Çalışmalar”, Kastamonu Gazetesi, 20.6.1988, 21.6.1988, 22.6.1988, 23.6.1988 günlü nüshaları.; aynı yazı daha sonra, Nasrullah Gazetesi (Kastamonu), 18.5.1990 günlü nüshası.

“Kitap Okuma Alışkanlığı ve Kütüphanelerimiz”, Araştırma (İlim ve Teknoloji) Dergisi, S.2, Şubat 1989, s.11-12; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.321-326.

“Vâhid Paşa mı Yoksa Vahîd Paşa mı?”, Kütahya Ekspres, 24.7.1992 günlü nüshası; aynı yazı, Kütahya Vahîd Paşa’nın Sesi, Türk Kütüphaneciler Derneği Kütahya Şubesi Bülteni S.18, Yıl:18, s.6; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.306-308.

“TBMM’de Mühim Bir-İki Eksiklik”, Zaman Gazetesi, 23.8.1992 günlü nüshası, s.2; aynı yazı daha sonra ,Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.309-311.

“Değerlerini Bilmediğimiz Elyazmaları ve Nâdir Eserler”, Zaman Gazetesi, 23.8.1992 günlü nüshası, s.9.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.312-320.

“Niçin Gedik Ahmed Paşa İl Halk Kütüphanesi?”, Türkeli Gazetesi (Afyon), Misafir Kalemler, 7-10 Ekim 1992 günlü nüshaları. Aynı yazı Beldemiz Dergisi, S.32, Yıl:9, s.10-11; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.345-350.

“Kitabiyat/ Konusu Kıbrıs Olan Faydalı Bir Tez”, Türk Bankası Kültür Sanat Dergisi (Lefkoşe-Kıbrıs), S.12, Mayıs 1993, s.18-19; aynı yazı daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.638-641.

“Kitap Okuma Alışkanlığı ve Kütüphanelerimiz”, Vahîd Paşa’nın Sesi/ Kütahya, 1995, S.20, s.14-15.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.321-326.

“Buruk Bir Kütüphanecilik Haftası”, Zaman, 29.3.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.338-344.

“Yüksek Öğretimde Kitabın ve Kütüphanenin Rolü”, Zaman, 1.9.1996 günlü nüsha, s.2; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.182-186.

“Kitaplar ve Hayatımız”, Zaman, 7.11.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.327-330.

“Arşivlerimize Dokunmayınız” Zaman. 4.10.1997 günlü nüshası; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar (2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.87-89.

“Milli Servetimiz ve Gururumuz Arşivler”, Zaman 26.2.1998 günlü nüshası. aynı yazı daha sonra,Güncel Yazılar(2),Ankara:A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.90-95.

“Arşivlerin Hali İçler Acısı”, Yeni Şafak, 17.5.1999 günlü nüshası.

“Kütüphane Haftası ve Göreve Davet”, Zaman, 24.3.1999 günlü nüshası.

“Kurum Arşivleri”, Yeni Şafak, 2.6.1999 günlü nüshası.

“ Kütüphaneci – Arşivist ve Rehber Öğretmen İhtiyacı”, Türk Kültürü Aylık Dergi, Şubat 2001, Sayı 454, s.65-68.

“TBMM’den Kültür Atağı ve Bazı Teklifler”, Yeni Şafak Gazetesi, ? ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar (3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 155-157.

F . Güncel Yazılar

“Topçuoğlu Şadırvanı”,Yenises Gazetesi / Kastamonu, 8.7.1962 günlü nüsha.

“Kuyudibi Camii”, Yenises Gazetesi, 18.7.1963 günlü nüsha.

“Ramazan Köşesi: Her Gün Yeni Bir Konu”, Yenises Gazetesi, 14.1.1964- 14.2.1964, toplam 26 yazı.

“Komünizm”, Yenises Gazetesi, 7.2.1964 ve 14.2.1964 günlü nüshalar

“Batı Dili İle İslâmiyet”, Yenises Gazetesi, 12.2.1964 ve 13.2.1964 günlü nüshalar.

“Hz.Muhammed’in Doğumu-Mevlid Kandili”, Yenises Gazetesi, 21.7.1964 günlü nüsha.

“Hepkepirler”, Yenises Gazetesi, 3.8.1964 ve 4.8.1964 günlü nüshalar.

“Hayırlı Bir Teşebbüs”, Yenises Gazetesi, 28.9.1964 günlü nüsha.

“İslâm’da Ticaret ve Ticaret Adamı”, Ankara Ticaret Postası”, 13.1. 1965 günlü .nüsha.

“Yeşilay Haftası Münasebeti İle” Doğrusöz Gazetesi / Kastamonu , 1.3.1965, 2.3.1965 ve 3.3.1965 günlü nüshalar.

“Yeşilay Ne Yapıyor?”, Yeni Kastamonu Gazetesi, 4.11. 1965 günlü nüsha.

“Şeker Fabrikasında Niçin Mescit Yok?”, Yenises Gazetesi, 11.11.1965 günlü nüsha.

“Mescit Köyü Biçki Dikiş Kursu Sergisi Münasebeti İle”, Hür Anadolu Gazetesi / Kastamonu , 30.5.1966 günlü nüsha.

“Hizmet Yarışı”, Yeni Asya Gazetesi (Fikir Bahçesi), 13.1.1973, 14.1.1973 ve 15.1.1973 günlü nüshaları.

“Mahalle (Sibyan) Mektepleri”, Diyanet Gazetesi, S.144, 1.7. 1976, s.9-14.:

Tebliğ Sorumluluğumuz”, Vesika Dergisi, S…, 1.10.1976, s.26-27.

“Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan İsteklerimiz”, Vesika Dergisi, S…, 15.11.1976, s.25-26.

“Hizmette Metod”, Vesika Dergisi , S.25, 1.12.1976, s.26.

“Ticarî Ahlâk”, Vesika Dergisi, S.28, 15.1.1977, s.11.

“Ordu Evlerine Sakallılar Giremez mi?” Yeni Asya Gazetesi, Millet Kürsüsü, 6.2.1977 günlü nüshası.

“Taşların Dili-Keşkek Taşı”, Diyanet Gazetesi, S.167, 15.6.1977, s.8-9.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar , Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.412-414.

“Yaygın Yaz Kur’an Kursları”, Diyanet Gazetesi, S.192, 1.7.1978, s.11.

“Taşların Dili-Kuş Evleri”, Diyanet Gazetesi, S.168, 1.7.1977, s.6-7.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.415-420.

“Taşların Dili-Sadaka Taşı”, Diyanet Gazetesi, S.169, 15.7.1977, s.8-9.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar , Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s. 421-427.

“Avrupalı Vaftizciler Kongresi”, Diyanet Gazetesi, S.219, 15.8.1979, s.4., aynı yazı daha sonra,Güncel Yazılar, Ankara:A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.251-256.

“Din Medeniyet İlişkisi”, Diyanet Gazetesi, S.229, 15.1.1980, s.6. aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s. 434-438.

“Güzel Bir Tesadüf” TÜRKYAR (Türk Talebeleri Yardımlaşma Derneği Haber Bülteni), Londra, c.I, S.I, Yıl:I, 1980, s.11-12.

“Cemiyetin Sıkıntısı”, Hakses Mecmuası, S…, Eylül 1982, s.14-15.

“Cuma Namazı Meselesi”, Hakses Mecmuası, S.215, Kasım 1982, s.8.

“Çocuklarımızı Tehlikelerden Koruyalım”, Tercüman Gazetesi, 7.11.1981 günlü nüsha. (aynı sütunlar) ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara:A.Abdulkadiroğlu,1997, s. 455-459.

“Çocuklarımız ve Sorumluluklarımız”, Tercüman Gazetesi, 19.11.1981. (Fikirler, Görüşler, Düşünceler) ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s. 460-465.

“Doktorlar ve Sağlığımız”, Tercüman Gazetesi, 5.12.1981 günlü nüsha. (aynı sütunlar); aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara:A.Abdulkadiroğlu, 1997, s. 466-471.

“Mehmet Âkif’i Anarken”, Hamle Dergisi, S.11 (21.3.1983), s.29.

“Yunus Emre Haftası”, Hamle Dergisi, S.18, (9.5.1983), s.27-28.

“Yunus Emre Haftası’nın Ardından”, Hamle Dergisi, S.19, (16.5.1983), s. 28-29.

“Ankete Cevap” (Türk Dil ve Tarih Kurumları ile İlgili), Töre Dergisi,S.148 (Eylül 1983). S.26.

Ankete cevap (Dil konusunda), Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1984: s.126-128.

“Tarihî ve Kültürel Değerlerimiz” Tercüman Gazetesi (Görüşler ve Düşünceler), 14.2.1984 günlü nüshası. ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.389-397.

“Kütüphane Haftası”, Töre Dergisi, S.154, (Mart 1984), s.71-72.

“Gelişen ve Değişen Kastamonu”, Kastamonu Gazetesi, 18.8.1984 günlü nüsha.

“I.Milli Eğitim Sempozyumu’nun Düşündürdükleri”, Karınca Kooperatif Postası, S.600, Aralık 1986, s.112-114.

“Öğretmen ve Yavrularımız”, Türkiye Gazetesi, 28.11.1986 günlü nüsha.

“Gençlik ve İnanç Üzerine Düşünceler”, Karınca Kooperatif Postası, S.601, Ocak 1987, s.38-39; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.133-140.

“Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu”, Kastamonu Gazetesi, 22.3.1987, 23.3.1987, 24.3.1987, 25.3.1987 ve 26.3.1987 günlü nüshaları.

“Van-Vatan İçinde Ayrı Bir Vatan”, İki Nisan Gazetesi/ Van. Arasıra I, 2 Ocak 1990 günlü nüshası.

“Van’da Üniversite Gerçeği”, İki Nisan Gazetesi/ Van. Arasıra II, 5 Ocak 1990 günlü nüshası. “İletişim Aracı Olarak Gazeteler”, İki Nisan Gazetesi/ Van. Arasıra III, 11 Ocak 1990 günlü nüshası.

“Bir Tohum Bir Bağ-Bir Fide Bir Orman”, İki Nisan Gazetesi/ Van. Arasıra IV, 27 Şubat 1990 günlü nüshası.

“Kastamonu’da Bir Üniversite Kurulması Kaçınılmaz Olmaktadır.”Nasrullah Gazetesi/ Kastamonu, 3 Nisan 1990 günlü nüshası.

“Candaroğlu Üniversitesi”, Nasrullah Gazetesi /Kastamonu, 8 Mayıs 1990 günlü nüshası; aynı yazı Kastamonu Dergisi, Nisan-Mayıs 1990, yıl 3, S.18-19, s.9-10.

“Van Kütüğü” İki Nisan Gazetesi/ Van. Arasıra V, 30 Mayıs 1990 günlü nüshası.

“Bilgi Yılı-Kütüphaneler Haftası”, İki Nisan Gazetesi/ Van. Arasıra VI, 6 Haziran 1990 günlü nüshası.

“Kırk Penslik Erik ve Türk’ün Azizliği”, Türk Edebiyatı, S.219, Ocak 1992, s.44-46; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.72-80.

“Kurban Derileri ve Sadaka-i Fıtır”, Zaman Gazetesi, 10.6.1992 günlü nüshası; aynı yazı daha sonra,Güncel Yazılar,Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.191-195.

“Yunus Emre Sevgi Yılı’nın Ardından”, Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.176, Yıl:15, Ağustos 1992, s.1-4; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.280-293.

“Çöpçü Ömer Ağa ve Düşündürdükleri”, Zaman Gazetesi, 11.8.1992 günlü nüshası; aynı yazı, Türk Edebiyatı, S.229, Kasım 1992, s.37; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.545-549.

“Şeyh Hamdullah (1429-1519) Hattı Kur’ân-ı Kerim”, Zaman Gazetesi, 11.8.1992 günlü nüshası, s.8; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.363-370.

“Bartın İçin Bir Âbide Yazısı”, Türk Edebiyatı, S.232, Şubat 1993, s.38.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.574-577.

“Mezar Taşlarımızın Perişan Hali”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.77, Mayıs 1993, s.48-54; aynı yazı daha sonra, “Tarihi Mezar Taşları Korunmalı” başlığı ile Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.386-388.

“Türk Kültür Dili”, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S.237, Temmuz 1993, s.26-27; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.81-86.

“Bektaşilik ve Hacı Bektaş Veli Üzerine Belgeler”, Birlik Dergisi I., Haziran 94, s.40-42; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.248-250.

“Yufka Özlemli Bir Gün”, Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.607-609.

“Seçime Çeyrek Kala”, Zaman, 14.2.1995 günlü nüsha, s.2; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.6-12.

“Üniversitelerimizin Adları ve Candaroğlu Üniversitesi”, Zaman, 12.5.1995 ve 13.5.1995 günlü nüshaları, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.151-162.

“Elif’in Dramı”, Merhaba (Konya, 15.5.1995); Erciyes, S.220, Nisan 1996, s.19.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.116-120.

“Kütahya Yeşil Camii ve Tezyinâtından Anlamlı Bir Bölümü”, Diyanet Aylık Dergi, S.56, Ağustos 1995, s.39-43.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.351-362.

“Eğitimin Neresindeyiz?”, Zaman, 23.11.1995 günlü nüsha, s.2; Eğitim-Bilim ve Kültür Dergisi, S.6, Ocak-Şubat-mart 1996, s.3-5; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.111-115.

“İzin Meselesi”, Zaman, 8.1.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.24-26.

“Mûtemedlik ve Mûtemediye Üzerine”, Zaman, 29.1.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.20-23.

“Kabak ile Murat Çavuş”, Zaman, 3.3.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.550-554.

“Bürokratların Değiştirilmesi Şart mı?”, Zaman, 17.3.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.16-19.

“ÖSYM ve Bazı Aksaklıklar”, Zaman, 14.4.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.171-175.

“Kurban Derisi Fobisi”, Zaman, 25.4.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.196-199.

“Milletin Ekmeğiyle Oynamayınız”, Zaman, 6.5.1996 günlü nüsha, s.2.

“Siyaset ve Hükümet Etme Üzerine Çeşitleme”, Zaman, 28.5.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.1-5.

“İsimlendirme Kargaşası ve Çizmecinin Levhasından Alacağımız Ders”, Türk Kültürü Aylık Dergi, S.398, Haziran 1996, s.347-354.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.87-99.

“Kendimi Sizlerde Görüyorum”, Cemre, Yıl:1, S.3, Haziran 1996, s.6-7.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.598-602.

“Devlet Mesaisinde Ayarlama”, Yeni Şafak, 9.6.1996 günlü nüsha, s.10.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.13-15.

“Hasta Sevk Kâğıdı Meselesi”, Yeni Şafak, 25.6.1996 günlü nüsha, s.10.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.27-29.

“Ezân-ı Muhammedî ”, Bilgi Çağında Eğitim (Nisan-Mayıs-Haziran 1996), yıl:3, S.7, s.5.; Kurultay, 14.3.1997 günlü nüsha, s.11.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.200-207.

“Denetleme Kurulu ve Üniversitelerde Soruşturma”, Zaman, 1.7.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.167-170.

“İsyansa Buna İsyan Deyin”, Yeni Şafak, 9.7.1996 günlü nüsha, s.10.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.400-405.

“Tarihî Eserlerimiz ve Yağma”, Zaman, 22.7.1996 günlü nüsha, s.2.

“Safranbolu Festivali’nin Ardından”, Gündem/Safranbolu, 8.10.1996 ve 18.10.1996 günleri.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.578-583.

“Safranbolu Festivalinin Ardından I ve II ”, Gündem (Safranbolu), 8.10.1996 ve 18.10.1996 günlü nüshaları.

“Hoş Geldiniz-Safâlar Getirdiniz”, Cemre, Yıl:2, S.4, Aralık 1996, s.5.

“Fatih Üniversitesi’nde Güçlü Bir Ses”, Zaman, 14.11.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra,Güncel Yazılar,Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.163-166.

“Reklamlar”, Zaman, 2.12.1996 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.30-40.

“Maneviyat Dünyamız Üzerine Düşünceler”, Erdem (Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı), S.24, s.7/7-716.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.266-279.

“Zarurî Bir Açıklama”, Türk Edebiyatı, S.270, s.54.

“Türk Kültüründe Nasreddin Hoca”, Zaman, 6.1.1997 günlü nüsha, s.14.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.294-298.

“Bütün Belediye Başkanlarına”,Yeni Şafak, 23.1.1997 günlü nüsha, s.10., aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.565-568.

“Camiler ve Cemevleri”, Yeni Şafak, 25.1.1997 günlü nüsha, s.10.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.242-247.

“Köpek Saltanatından Köpek Kanununa”, Yeni Şafak, 2.2.1997 günlü nüsha, s.10.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.55-60.

“Engin Noyan Gerçeği”, Zaman, 7.2.1997 günlü nüsha, s.2.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.41-44.

“ÖSYM’de Aksamalar ve Çözümü”, Zaman Gazetesi, 14.4.1997 günlü nüshası, s.14.

“ Devlet – Sanatçı Çatışması” , Kurultay, 18.4.1997 günlü nüshası, s.6.

“Yunus ve Bir Eğitim Kahramanı”, Zaman , 4.5.1997 günlü nüshası, s.2.

“Hat ve Tezyinat Sanatlarının Camilerde Tatbikine Dair”, Kurultay, 5 Nisan 1997 günlü nüshası.

“Taşların Dili-Namazgâhlar ”, Diyanet Gazetesi, S.165, 15.5.1997, s.8-9.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.406-411.

“İnsanlık, Demokrasi, İnsan Hakları, İnanç ve İbadet Hürriyeti Nerde İmiş Görüle”, Türk Kültürü, S.410, Haziran 1997, s.335-353.; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.1-31.

“Eğitim Meselemiz” , Zaman, 12.6.1997 günlü nüshası, s.2.

“Güreş Ahlâkı”, Zaman. 31.7.1997 günlü nüshası; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.127-131.

“Cemal Kutay’ın Vasiyeti”, Merhaba (Konya), 12.2.1998 günlü nüshası. aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.118-121.

“Yazışma Dili ile Konuşma Dilindeki Kargaşalıklar Üzerine”, Türk Dili S.558, Haziran 1998, s.563-569; aynı yazı, Türk Kültürü, S.422, Haziran 1998, s.336-341; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.32-42.

“Ravza-i Mutahhara Yazıları”, Türk Kültürü, S.423 Temmuz 1998, s.393-395; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.69-72.

“Kuşlar Susuzluktan Ölmesin”, Zaman, 6.7.1998 günlü nüshası; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.172-173.

“Tabiî Bir Kuşevi”, Zaman, 28.7.1998 günlü nüshası; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(2), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1998, s.174-175.

“Dînî Hayat 1”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 1998-1999, Türkiye Yazarlar Birliği Yayını, Ankara 1999, s.542-564. ; aynı yazı daha sonra Güncel Yazılar (3), Ankara, A.Abdulkadiroğlu, 2002, s.5-39.

“İki Bin Öncesi Hükûmetinden Beklentiler”, İmaj, Nisan 1999, S.12, s. 18-19. ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s.126-130.

“Solo Reklamı Gerçekleri Yansıtmıyor veya Reklam Uğruna Saklanan Gerçek! ”, İmaj, Mart 1999, S.11, s. 18; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s.178-179.

“İkibin Öncesi Hükümetten Beklentiler”, İmaj, S.12, Nisan 1999, s.18-19.

“Deprem Düşünceleri ve İki Şiir “, Altınoluk Aylık Mecmua, Ağustos 2000, S.174, s.36-38 ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 167-177.

“Zulmiyye Camii Olur mu?”, Altınoluk Aylık Mecmua, Kasım 2000, S.177, s.41-42. ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara:A. Abdulkadiroğlu, 2002, s. 118-124.

“Şöyle Demeyiniz , Böyle Deyiniz”, aynı yazar, Güncel Yazılar(2), Ankara, 1998, s.65-68; Türk Yurdu / Türkçeye Saygı Özel Sayısı, Şubat-Mart 2001, S.162-163, s. 7-13. ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 279-291.

“Kadro Tensîkatı”, Zaman Gazetesi, 12.5.2001 günlü nüshası (Kadro Tenkîsatı başlığı ile) ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s.199-200.

“Merkezî Minâreden Ezan Konusu”, Zaman Gazetesi , 9.7.2001 günlü nüshası; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar (3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s.106.

“Bürokrasi Çıkmazı”, Zaman Gazetesi, 16.7.2001 günlü nüshası, ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 207.

“Dil Kültürümüz Bitiyor mu?”, Zaman Gazetesi, 27.7.2001 günlü nüshası, ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s.183-184.

“Ekmek Kavgasının Altında Yatanlar”, Zaman Gazetesi, 10.10.2001 günlü nüshası (Kısmen) ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s.133-134.

“Akademisyenlerin Yetiştirilmesi” , Zaman Gazetesi, 17.10.2001 günlü nüshası ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 212-213.

“Âh Şâir Olsaydım!”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 214-220.

“Aşk ve Sevgi Üzerine Birkaç Kelâm”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 221-224.

“Davul Âdeti mi , Davulcu Zulmü mü?”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 165-166.

“Dînî Hayat 2”, Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı 2000, Türkiye Yazarlar Birliği Yayını, Ankara, 2002, s. 29-70 ; aynı yazı daha sonra, Güncel Yazılar (3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 40-105.

“Dinler Arası Diyalog Lafta mı Kaldı?”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar (3), Ankara, 2002, s. 107-108.

“Dolar Hutbesi”,A.Abdulkadiroğlu,Güncel Yazılar(3),Ankara,2002,s.109-111.

“Eğitimcinin Kıyafeti”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 188-189.

“Fetvâ Müessesesi”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002,s.112-113.

“Göçük Altından Çıkartılan Çocukların Âkıbeti”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 125.

“Gündem/ Trafik Sigortası”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 141-143.

“Hayvan Hakları Bu mu?”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 149-150.

“Işımer Hz. Muhammed’e Teşekkür Etmelidir”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 158-164.

“İtiraf, İstimdad ve Mîlâd” , A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s.151-154.

“Kira Sözleşmesi”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 137-140.

“Maliye Bakanlığı’na İhbar Ediyorum” , A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 196.

“Olaylardan Ders Almak”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s.148.

“Öğretim Elemanları Unutuldu mu?”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 208-2002“Profesörlüğün Çilesi mi?”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 210-211.

“Profesörlüğümüzden Utandırmayın!”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 225-228.

“Ramazan Hatıraları”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 114-115.

“Ramazana Haram Karıştırılmasın”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 116-117.

“Resmî İşlemlerde Haraç mı Alınıyor?”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 192-193.

“Saklanamayan Gerçekler”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 131-132.

“Trafik Sigortası”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002,s. 144-145.

“Trafik Sigortasında Değişime Doğru”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 146-147.

“Tüketici Hakları”,A.Abdulkadiroğlu,Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s.135-136.

“Türkiye Batıyor , Hâlâ....” , A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 203-204.

“Vakıf Puanı Hesabı Üzerine”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 197-198.

“Valilerimiz Kaçınılmaz İdarecilerimizdir” , A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 201-202.

“Vergi Zulmü mü?” A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara, 2002, s. 194-195.

“Yabancı Dil Konusu”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara,2002, s. 185-187.

“Yeni Vakıflar”,A.Abdulkadiroğlu,Güncel Yazılar(3),Ankara,2002,s.190-191.

“Zorunlu Eğitimde Yeniden Yapılanma Düşünceleri” , A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar(3), Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 2002, s. 180-182.

Güncel Yazılar(3), Ankara 2002, s.279-291.

Resmî Taşıt Saltanatı”, A.Abdulkadiroğlu, Güncel Yazılar (3), Ankara, 2002, s. 205-206.

“ Lâlelerin Ötesine Geçmek”, Altınoluk, Mart 2002, S.193, s.22 ; daha sonra “Bir Değerlendirme / İlim ve İrfana Verilen Değer” başlığı ile, aynı yazar, Güncel Yazılar(3), Ankara 2002, s.1-4.

“Vah Dranas Vah!”, Bizim Karadeniz (Sinop), Misafir Kalem, 30.7.2002 günlü nüshası.

“Küreselleşme ve İslâm”, Ahilik Yolu, Kasım-Aralık 2003, S.178, s.16-18.

“Nimetin Yokluğu ve Çaresizliği” Ahilik Yolu, Eylül-Ekim 2003, S.177, s.25.

BİLDİRİLER

“Folklorun Bilinmeyen Bir Kaynağı Vefeyat-nâmeler ve Bursa Vefeyât-nâmelerindeki Folklorla İlgili Unsurlar”. 26-28 Ekim 1984/ Uluslar arası Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Kongresi, Konya. “Türk Halk Edebiyatı ve Folklorunda Yeni Görüşler I.”, 1985, Ankara, s.125-137.; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.114-131.

“Kastamonu’da Dinî folklor veya Dinî-Manevî Halk İnançları”, III.Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, 1987, Ankara, s.1-18.; daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.158-188.

“Bursalı Belîğ’in Sergüzeştnâmesi’nde Tokat ve Nuhbetü’l-Âsâr’daki Tokatlı Şâirler”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat Sempozyumu, Bildiriler, 1987, Ankara, s.535-547.; daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.119-135.

“Cevâhirü’l-Esdâf’ın Müellifi veya Mütercimi Meselesi”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Sempozyumu. Bildiriler, 1989, Ankara, s.35-42.; daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.459-470.

“Candaroğlu İsmail Bey ve Hulviyyât-ı Sultânî Adlı Eseri Üzerine Notlar”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Sempozyumu. Bildiriler, 1989, Ankara, s.35-42.; daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.416-433.

“Bursalı Belîğ’in Eserlerinde Kastamonu ve Kastamonulu Zevât”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Sempozyumu, Bildiriler, 1989, Ankar, s.65-70.; daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.109-118.

“Ahmet Mâhir Efendi’nin İstanbul Hayatı, Verdiği İcâzetler ve Üç Eseri ile El Yazısı Hatıratı Üzerine Notlar”, “Türk Tarihinde ve Kültüründe Kastamonu Sempozyumu, Bildiriler, 1989, Ankara, s.71-82.; daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.471-490.

“Edebiyat Tarihi ve Araştırma Teknikleri açısından Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemlerine Bir Bakış”, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu. Bildiriler, 1989, Samsun, s.429-436. daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.557-569.

“Kastamonu Mutfağı (Dünü-Bugünü)”, IV.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, 1992, Ankara, c.5, (Maddî Kültür, s.1-21). aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.248-287.

“Edebiyat Tarihi Açısından Meşhurların Önemi ve Afyonkarahisar Meşhurları”, 3.Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Ekim 1993. Afyon, 1994, s.59-61. daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.647-652.

“Türk Kültürü Açısından Biyografik Çalışmaların Önemi ve Gaziantep Meşhurları”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Antep (Gazi)Sempozyumu, Mayıs, 1996, Gaziantep / Şehitkâmil İlçesi.(Baskısı henüz tamamlanmadı.) daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.653-662.

“Mahallî Bir Şâir-Muhammed Şâkir Efendi”, (Cihat Erol ile ortak) Türk Tarihinde ve Kültüründe Antep (Gazi)Sempozyumu, Mayıs, 1996, Gaziantep / Şehitkâmil İlçesi.(Baskısı henüz tamamlanmadı.) daha sonra, Kültürümüzden Esintiler, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.501-508.

“Kastamonulu Üç Sanatkârımız Hattat, Nakkaş/Nahhât, Taş Ustası”, V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi. Maddi Kültür Seksiyonu Bildirileri, Ankara, 1997, s.19-35.; aynı yazı daha sonra, Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları, Ankara: A.Abdulkadiroğlu, 1997, s.304-330.

“Vakfiyyelerde Balıkesir”, I.Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 1-2 Haziran 1998, Balıkesir, ?

“Osmanlı Döneminde Geredeli Âlimler, Mutasavvıflar, Şâirler ve Diğerleri”, Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700.Yılında Geçmişten Günümüze Gerede Sempozyumu. 20-21 Kasım 1999, Geçmişten Günümüze Gerede, Gerede 2000, s.67-74.

“ Sofuzâde M.Tevfik Efendi’nin Ankara’da Yazdığı Şiirleri ile Bayramîlik’in Kastamonu Uzantısı ve Bilinmeyen Bazı Belgeler”, Cumhuriyetin Sekseninci Yılında Her Yönüyle Ankara Sempozyumu, 18-19 Aralık 2003 günleri. Henüz baskısı tamamlanmadı.

“Sofuzade M.Tevfik Efendinin Ankara’da Yazdığı Şiirleri ile Bayramilik’iin Kastamonu Uzantısı ve Bilinmeyen Bazı Belgeler”, Cumhuriyetin 80. Yılında Her Yönüyle Ankara Sempozyumu, Ankara 2004,s. 83-106.

Yayınları Hakkında Çıkan Yazılar

“İsmail Belîğ ve Nuhbetü’l-Âsâr’ı”, Cemal Kurnaz, Türk Kültürü Araştırmaları, c.XXIV, S.I, 1986, s.141-151.; daha sonra aynı yazar, Divan Edebiyatı Yazıları, Ankara 1997, s.387-401.

“Bibliyografya/ Mehmet Âkif Ersoy’un Makaleri”, Mustafa Tatcı, Türk Kültürü, S.298, Şubat 1988, s.117-118.

“Van Kütüğü Araştırılıyor”, Mahmut Bakır, Zaman Gazetesi. 16.6.1990 günlü nüsha.

“Bir Eser ve Âkif’in Kur’an Meâli”, Melih Göker, Zaman Gazetesi. 11.7.1991 günlü nüsha.

“Halvetilik’in Şa’bâniyye Kolu Şeyh Şa’bân-ı Velî ve Külliyesi”, Arif Dülger, İslâmî Edebiyat, S.13, Temmuz-Ağustos-Eylül 1991, s.6.

“Çok Yönlü Faydası Olan Bir Kitap”, Prof.Dr. Hamdi Hasan, Birlik Gazetesi (Üsküp), Yıl XLVII, S.4121, 14.9.1991 günlü nüsha, s.11.

“Güzel ve Faydalı Bir Kitap- Şeyh Şa’bân-ı Velî”, Ârif Yılmaz, İki Nisan (Van), 31.10.1991 günlü nüshası, Üniversitemizden Sanat ve Edebiyat Sayfası.

“Van Kütüğü Tamamlandı”, Türkiye Gazetesi, 15.11.1991 günlü nüsha (Yurt Haberleri).

“Kırk Yıl Aradan Sonra İlk Vilâyet Kütüğü Hazırlanıyor/ Yıllıklar Tarihe Karışacak”, Mahmut Bakır, Zaman Gazetesi, 15.11.1992.

“Bir Kaynak Eser Van Kütüğü”, Türkiye Gazetesi, 27.8.1993 günlü nüsha.

“Van Kütüğü 2 Yılda Tamamlandı”, Zaman Gazetesi, 4.5.1993 günlü nüsha.

“Âkif Külliyâtı”, İlesam Haber Bülteni, Yıl 4, S.32, Ocak 1993.

“Kendini Tanıtan Kitaplar/Dîvân (Süleyman Şâdî-Karslı), Kitap Gazetesi, c.3, S.29, 1 Şubat 1994, s.17.

“Van Kütüğü Nasıl Meydana Geldi” Bekir Oğuzbaşaran, Erciyes (Kayseri), S.202, Ekim 1994, s.19-20.

“Kendini Tanıtan Kitaplar/Bir Veli Eşref”, Kitap Gazetesi, c.3, S.33, 1 Haziran 1994, s.16.

“Okumayı Bekleyen Kitaplar”, İskender Pala, Zaman Gazetesi, 13.11.1997 (Âyîne-i İskender) Makaleler Serisi Vesilesiyle.

“Türk Halk Edebiyatı ve Folklor Yazıları”, M.Sabri Koz, Zaman Gazetesi, 18.4.1998 günlü nüsha, s.5.

“Bursa ve Safranbolu’ya Dair İki Yeni Kitap”, İskender Pala, Zaman Gazetesi, 2.6.1998 günlü nüsha (Âyîne-i İskender)

“Tarihî Bir Jurnal Defteri”, İskender Pala, Zaman Gazetesi, 10.12.1998 günlü nüsha (Âyîne-i İskender)

“Bayram Tatilinde Okumak İçin”, İskender Pala, Zaman Gazetesi, 14.1.1999 günlü nüsha (Âyîne-i İskender)

“Kitaplar… Kitaplar”, İskender Pala, Zaman Gazetesi, 7.10.1999 günlü nüsha (Âyîne-i İskender)

“Güldeste-i Riyâz-ı İrfân’ın Tıpkı Basımı”, Mehmet Sarı, Bilge, S.19, Kış 1999, s.68-69.

“Türkiye Kitap, Kaset, Kırtasiye Katalogu”, Mayıs-Haziran 1999, S.103, s.23 ve 26. (9 Kitap Vesilesiyle)

“İki Yeni Kitap”, Müjgan Üçer, Erciyes, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, S…, s.14-15.

“Bir Şuarâ Tezkiresi: Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr”, Nail Tan, Bilge, S.23, Kış 2000, s.77-79.

“Nevâdiru’l-Âsâr”, Şevkiye Kazan, Bilge, S.24, Bahar(Nevruz) 2000, s.128-134.

“Gece Yarısı Yazıları veya Makaleler Dizisi”, Şevkiye Kazan, Bilge, S.32, Bahar- Nevruz 2002, s.56-61.

“Örnek Alınacak Bir Çalışma : Van Kütüğü”, İlesam Bülteni, Yıl 5, Sayı 40, Ocak-Nisan 1995, s.17.

“Bir Deli Veli Eşref ”, 3.Baskı, Ankara, 1994, 36s. İçel Kültürü, Yıl 9, Sayı 38, Mart 1995, s.32.

“Kenarın Nâzik Dilberi”, İlhami Yalınkılıç ?

Danışmanlığında Tamamlanmış Doktora Tezleri

SARI, Mehmet; Sabûhî Şeyh Ahmed Dede / Hayatı, Edebî Kişiliği, Eserleri ve Divan’ının Tenkidli Metni, Gazi Ü. SBE, 1992, 376 s.

GÜLHAN, Abdülkerim; Hakanî Mehmed Bey / Hayatı, Eserleri ve Divanı (Tenkildi Metin), Gazi Ü. SBE, 1996, XVI+721 s.

GÜVEN, Hikmet Feridun; Klâsik Türk Şiirinde Hiciv, Gazi Ü. SBE, 1997, XIII+510s.

Duman, Asiye, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri Dışındaki Yüksek Öğretim Bölümlerinde Türkçe’nin Eğitimi Öğretimi, Gazı Ü.SBE, 1997, XII+263 s.

ERDEMİR, Avni; Şeyh Vefâ / Hayatı, Eserleri, Tesirleri ve Kültürümüzdeki Yeri, Gazi Ü. SBE, 1999, VIII+374 s.

KAYA, Bilge; Hisâlî /Hayatı-Eserleri ve Metâliü’n-Nezâir Adlı Eserinin Birinci Cildi (İnceleme –Metin), Gazi Ü. SBE, 2003,

KAZAN, Şevkiye; Üsküdarlı Sırrî / Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği Divan’ı (Tenkitli Metin- İnceleme) ve Şerhu Medhi’n-Nebî, Gazi Ü. SBE, 2003, XIII+450+15 s.

Danışmanlığında Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

AKARSU, Kâmil; Celvetiyye Tekkelerinde Bulunan Mezar Taşları ve Kitâbeler, Gazi Ü. SBE, 1985, XIII+260 s.

ARSLAN, Abdülbaki; Osmanlı İctimâî Hayatını Aksettiren Mektup Örnekleri (Tanzimata Kadar), Gazi Ü. SBE, 1985, XV+88+15 s.

ÇIPAN, Mustafa; Muğlalı İbrahim Şâhidî / Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri – Divan ve Gülşen-i Vahdet (Tenkildi Metin), Gazi Ü. SBE 1985, XXXIII+166 s.

COŞKUN, Ali Osman; Seyrekzâde Mehmet Âsım / Hayatı, Zeylü Zübdeti’l-Eş’âr Adlı Eseri, Gazi Ü. SBE, 1985, 185 s.

YAZAR, L.Nihal; Halvetîlik’in Şa’bâniyye Kolu ve Şeyh Şa’bân-ı Velî (İnceleme) Gazi Ü. SBE, 1985, XIII+102+7 s.

ÖNEMLİ,Tahsin, El-Muhkem fî Şerhi’l-Hikem Kitabında Geçen Dinî, Tasavvufî, Harsî Istılah ve Tabirler Konusunda Bir Lügat Denemesi, GÜ SBE, 1989, 308 s.

BAYSAL, Hilal; Ömerü’l-Fuâdî / Hayatı, Edebî Şahsiyeti, Eserleri, Gazi Ü. SBE, 1991, X+253 s.

DEMİRBAĞ, Ömer; Divan Şiirinde Hz.Muhammed, Yüzüncü Yıl Ü. SBE, 1992, XXIII+280 s.

OĞUZBAŞARAN, Bekir; Türk Şiirinde Hz.Muhammed, Yüzüncü Yıl Ü. SBE, 1992, 150 s.

ERDAL, Leyla Nâzik; Genel Liselerin İkinci Sınıflarında Okutulan 1957 Müfredat Programına Göre Yazılmış Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitapları, Gazi Ü. SBE, 1995, V+179s.

ERDEMİR, Avni: Anadolu Sahası Mûsikîşinâs Divan Şâirleri, Gazi Ü. SBE,1995, 751 s.

EROL, Cihat; Antepli Muhammed Şakir Efendi’nin Enîsü’l-Uşşâk Adlı Divanı, Gazi Ü. SBE, 1996, VII+295 s.

AKIDİL, Mehmet Ali; İsmail hakkı Bursevî / Hayatı, Eserleri ve Tuhfe-i Ömeriyyesi, Gazi Ü. SBE, 1996, 105 s.

ÖZKAN, Ömer; Hüseyin Vassaf / Hayatı, Eserleri ve Kemalnâme-i Hakkı Adlı Eseri (Metin), Gazi Ü. SBE, 1999, II+160 s.

Abdülhaliqova, Pervâne, Anadolu Sahası Eski Türk Edebiyatında Müfredler, Gazi Ü.SBE, 2000, LXXXVII+228 s.

Tankuş,Mustafa, Arif Süleyman’ın Hayatı, Eserleri ve Divanı (Tenkidli Metin), Gazi Ü. SBE, 2001, II+430+6 s.

Uzun,Savaş, Ünsî Hasan Efendi (Hayatı, Eserleri, Dönemi ve Dîvânı’nın Tenkidli Metni), Niğde Ü. SBE, 2003, XI+LXXXIII+340+4 (Ekler).

Tatlı, Taylan, Kültürümüzde ve Divan Şiirinde Para Değerleri ve Ölçü Birimleri, Gazi Ü.SBE, 2004, XIV+190 s.

Baskıya hazır olan kitap çalışmaları

Ballıklızâde Ahmed Mahir Efendi Hâtıratı

Lütfi Efendi Bütün Şiirleri (Zâkirbaşı -Kastamonulu), (Yeliz Topal ile ortak)

Gaziantep Meşhurları, (Ayla Gündoğ ile ortak), ?

İbrahim Şevki Efendi Dîvânı ( Şeyh – Bolulu)

Kastamonu’da Bayramîlik ve Şemsizâde Ailesi