Nasrullah ŞadırvanıNasrullah meydanında, Nasrullah Camisi'nin kuzeyinde bulunmaktadır. Burada mevcut ilk binanın,caminin de bânîsiolan Kadı Nasrullah tarafından yaptırıldığını; sonradan bu bina harap olunca,yerine Hacı Bedii Ahmed Ağa tarafından şimdiki binanın inşâ edil­diğini biliyoruz.Arşiv belgelerinde,binanın onarımı ile ilgiliçeşitli bilgiler mevcuttur.Kadı Nasrullah tarafından inşâ edilen ilk şadır­vanın su yolları H.1129/M.1716-17'de 700 kuruş sarfedilerek onarılmıştır .Şadırvan sonradan harap olunca 1752-53'de yerine Hacı Bedii Ahmed Ağa tarafından şimdiki bina yapılmış ; bu bina da 1862-63'de İzbelizade Mus­tafa Bey tarafından onarılmıştır .Binanın son onarımı 1953-1955 yılları arasında yapılmıştır. Vaktiyle şadırvanın batı duvarının iç yüzünde bulunan 1752-53 tarihli onarım kitabesi ile kuzey duvarın iç yüzünde bulunan 1862-63 tarihli onarım kitabesi bugün mevcut değil­dir. Yine vaktiyle kuzey duvarın dış yüzünde bulun­duğu söylenen helâ kitabesinin de bugün nere-bulunduğu bilinmemektedir.Bugün hâlâ işler vaziyette olup meydandaki en zarif anıtlardan biridir.