HASAN EFENDİ CAMİSİ (Karanlık Cami)

Yeni mahallede, Karanlık Sultan Cami sokağındadır.İnşâ Kitabesi Doğu cephedeki kapısının üzerindedir. Kitabede, "mescidin", H.997/M.1588-89'da inşâ edildiği yazı­lıdır.Bânîsi kitabesine göre, Hasan Efendi adında bir zâttır. Caminin pek çok kereler onarım gördüğü muhakkaktır. Bunlardan sadece 1937 yılında yapılan onarımı bili­yoruz. Caminin doğu cephesinin önünde "Sacayaklı Sultan Türbesi" denilen bir hazire mevcuttur. Cephenin bir kısmı, briketle yapılmış ahşap çatılı bir bölüm ile kapatılmış;dolayısıyla kapı ile altlı üstlü birer pencere de bu bölümün içinde kalmıştır.