Dede Sultan Hamamı

İsfendiyar mahallesinde,Atatürk caddesi üzerindedir ve Sinan Bey Camisi'nin yol aşırı karşısında bulunur. H.1116/m.1704-5 tarihli bir sicil kaydına göre, Dede Sultan adında bir zât tarafından yaptırıla­rak, adı geçenin Mevlevihane ve zaviyesine vakfedilmiştir. Bina,H.1086/M.1675-76 yılında meydana gelen dep­remde harap olmuş ve mimarbaşı Şaban'ın idare­sinde onarılmıştır. H.1180/M.1766-67 yılında kazan,kapı,şadırvan ve diğer yerleri tekrar ona­rılmıştır .Sonradan 1948 ve 1964 yıllarında da onarım görmüştür.

Binanın inşâ kitabesinin bulunmadığına, buna karşılık Dede Sultan adın­da bir zât tarafından inşâ edildiğini ve yine bu zât tarafından yaptırılan Mevlevihane ve zaviyesine vakfedildiğini gösterir bir sicil kaydının mevcu­diyetine işaret edilmektedir.Dede Sultan'ın kim olduğu meçhuldür.Yal­nız, vaktiyle sözkonusu hamamın hemen yol aşırı karşısında bulunan ve fakat yıktırılarak arsası üzerine İmam-Hatip Okulu yaptırılan Mevlevihane'deki türbede, Dede Sultan adında bir tarikat ehlinin yattığını, bu zâtın ölüm ta­rihin de H.920/M.1514-15 olduğunu biliyoruz .Bu zâtın, sicilde adı geçen ve Mevlevihane'nin, dolayısıyla hamamın da banisi durumundaki Dede Sultan ile aynı şahıs olduğu muhakkaktır.Bu durumda, hamamın da 16.yüzyılın ilk çey­reği içinde inşâ edildiği anlaşılıyor.