Ahmed Hicabi

Kastamonu evliyalarından şeyh Ahmed Siyahi'nin oğludur. Kabri Ahmet Dede Camisi Haziresinde yer almaktadır.-M. 13 Temmuz 1889 tarihinde vefat etmiştir.

KİTABESİ: Baş Taşı:Hu Allah / Havace şeyh ahmed siyahi / Hazretlerinin ferzendi hasan

Almani / makamı irşad ve insani / ve nuskani ilim ve irfanın elem

mül kitab / faslul hitab Mevlana havace / Eş şeyh seyyid Ahmet

Hicabi / Hazretlerinin ruhuna el fatiha / fi sene 1306 15 zilkade

Ayak Taşı: Hüve’l Baki/Tarih-i vefatları 1306 irşadları 15müddet-i ömürleri 66

Havace seyyid ki onun Ahmed Hicabi namıdır /salikanı rahe Hakka

oldu bunda kıblegah / eylemişdi hak onu insan-ı kamil bil vücu /

Himmeti asarıdır işte onun bu hanikah / Öyle bir hurşidi uc ilim vel

hümam idi kim / Keşif olurdu halka-i feyzinde her bir iştibah /

Mürşid-i irfani meab ve fazıli ali-i cenab / Varisi ilmi nebi ve arifi

surri ilahi / Düşdü bir necmi şeref cevher gibi mahir yere / Makadı

sıdki hüdayi itti seyyid nazıkah